Autodijelovi – prekidači

Nabava

Eloda d.o.o. je certificirana prema ISO/TS 16949 te je i sam proces nabave usklađen sa zahtjevima standarda.

Minimalni zahtjev za potencijalne dobavljače je da imaju certificirani sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001.

Svi dobavni materijali i usluge koji ulaze u proces proizvodnje imaju veliki utjecaj na kvalitetu konačnog Eloda proizvoda. Stoga za svaku isporuku repromaterijala dobavljači moraju pribaviti i priložiti objektivne dokaze da isporučeni materijal/usluga odgovara ranije utvrđenim zahtjevima kvalitete, te da je isporučeni proizvod ekološki prihvatljiv.

Svi dobavljači se ocjenjuju periodično, ovisno o vrsti proizvoda i kvaliteti ranijih isporuka.

Eloda koristi slijedeće materijale i usluge za proizvodnju gotovih proizvoda:

 

  • čelični limovi i šipke za strojnu obradu
  • limovi i šipke od bakra i bakrenih legura
  • polimerni materijali
  • kontaktni materijali
  • tehničke opruge
  • brtveni dobavni dijelovi i materijali
  • vijci i zakovice
  • usluga galvanske zaštite

 

Alati i mjerna oprema nabavljaju se na osnovu iskustva, referenci, marke proizvoda, a kvaliteta se utvrđuje na temelju dokumentacije koja se mora priložiti uz pošiljku (tehnički listovi, izvješća o umjeravanjau i sl.) te na osnovu ulaznog pregleda i kasnije eksploatacije. Uz sve isporučene alate i mjernu opremu moraju biti dostavljeni dokazi o njihovoj ekološkoj prihvatljivosti.